Ewidencja bilansowa rezerw na świadczenia pracownicze

27 lipca 2015

Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe będą zobowiązane do tego, by tworzyć bierne rozliczenia między okresami na świadczenia pracownicze. W bilansie jest to wykazywane jako rezerwa na zobowiązania. Każda jednostka powinna uwzględniać rezerwy na jej ryzyko i grożące straty. Nawet w sytuacji, gdy będzie dochodziło do tego miedzy końcem roku a zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Jeśli chodzi o tworzenie biernych rozliczeń między okresami to będzie się to wiązało z tym, że koszt wypłaty świadczenia będzie odniesiony na wyniki finansowe przez lata, w których pracownik był zatrudniony. W przypadku gdy biernego rozliczenia nie tworzono to koszt wypłaty świadczenia obciąża jedynie ten okres, w którym było należne to świadczenie. Jeśli odstąpi się od obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze będzie to miało miejsce wtedy gdy wartości nie wpływać będą na rzetelność i jasność przedstawianej sytuacji firmy i nie będą miały wpływu na finansowy wynik tej firmy. Można odstąpić od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w pewnych przypadkach. Przesłanką może być między innymi to, że nie ma układów zbiorowych pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, gdzie będą regulowane obowiązki wypłaty jubileuszowych nagród i świadczeń. Jeśli chodzi o tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze to powinno się to dziać w ramach szacowania. I technika tego szacowania jest określona przez standardy rachunkowości. Tworzenie biernych rozliczeń najczęściej będzie dotyczyć takich świadczeń jak:

- odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna

- wynagrodzenie na czas urlopu, który nie był wykorzystany

- nagrody z okazji jubileuszu

- premie związane z wypracowanym zyskiem

- odprawy, które związane są z rozwiązaniem umowy o pracę z tymi, którzy mają stanowiska kierownicze

. Stosowanie biernych rozliczeń międzyokresowych przy kosztach na oprawy emerytalne oraz rentowe będą wpływać na wynik bilansowy w chwili, gdy będą stworzone. Wynik podatkowy będzie zmieniony dopiero, gdy już będzie poniesiony faktyczny wydatek na świadczenia pracownicze. Rezerwy na świadczenia pracownicze są wykazywane w pasywach w zobowiązaniach przy podziale na:

- długoterminowe- rezerwy, dla których czas wykorzystywania będzie dłuższy niż okres 12 miesięcy

- krótkoterminowe - takie rezerwy, które maja być wykorzystane w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego

Tworzenie rezerw i biernych rozliczeń powinno się znajdować również w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. I fakty ich stworzenia powinny być opisane w ramach podania takich danych: - cel utworzenia - stan na początek - zwiększenie w trakcie - zmniejszenie w trakcie - stan na koniec. Rozliczenia międzyokresowe bierne będą podlegały ujęciu w ewidencji księgowej po stronie WN konta zespołu 4 i 5. Podobnie będzie się podwyższać wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeśli nie będzie wykorzystywane w części bądź też w całości bierne rozliczenie międzyokresowe można będzie zmniejszyć stan biernego rozliczenia oraz kosztów działalności operacyjnej, które będą poniesione w okresie, kiedy ma być wykonane sprawozdanie oczywiście jeśli zobowiązanie związane z tym rozliczeniem będzie mniejsze bądź też w ogóle nie powstawało.

Ambroży Fusion

Fusce vel magna ligula, et lobortis dolor. Pellentesque est tortor, tincidunt euismod aliquam eget, porttitor non lacus. Sed vel massa leo. Morbi non mauris ullamcorper scelerisque nulla tristique mi a massa convallis cursus.